Skip to main content

Lesreglement

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tennis Time Academy gedane diensten. 

Een lesuur duurt 50 minuten met 10 minuten inspelen.

Junioren zijn degenen die op 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereikt hebben. 

Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directe van Tennis Time Academy. 

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directe van Tennis Time Academy dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. 

Het inschrijfformulier voor de training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij Tennis Time Academy. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen zoals deze gepubliceerd zijn in de inschrijfmodule. 

Afzegging van de training na-inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige lesgeld. 

Men kan kiezen voor betaling in 1, 2 of 6 termijnen. De keuze voor het aantal termijnen dient op het inschrijfformulier aangegeven te worden. 

Tennis Time Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade en kan daartoe niet aansprakelijk worden gesteld. 

Tennis Time Academy is niet verantwoordelijk voor geleden schade aan materialen, blessures en / of diefstal. 

Er wordt geen les gegeven op zondagen, feestdagen en de meeste basisschoolvakanties tenzij anders aangegeven door de directe van Tennis Time Academy of de betreffende trainer. 

Bij onvoldoende deelname is Tennis Time Academy gerechtgd het evenement te annuleren of een ander evenement aan te bieden. Dit laatste is uiteraard in overleg met de deelnemer. 

In geval van blessures, ziekte, verhuizing, niet komen opdagen, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer/trainster. 

Indien het vanwege weersomstandigheden of toestand van de banen niet mogelijk is een les doorgang te laten hebben, dan wordt deze afgelast. Een les die minder dan 25 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als uitgevallen. Een les die langer dan 25 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als gegeven.

Uitgevallen lessen in verband met ziekte/niet beschikbaar zijn van de trainer, worden altijd ingehaald. 

Uitgevallen lessen in verband met weersomstandigheden/toestand van de banen worden ingehaald tot het moment dat de nieuwe lescyclus (zomer/winter) begint. 

Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen. 

Wanneer een leerling verhinderd is, dient hij/zij dit voor aanvang van de les kenbaar te maken aan de trainer. 

Correcte tenniskleding en goed schoeisel zijn vereist. 

Na afloop van de training dienen banen geveegd te worden en rotzooi opgeruimd te worden.